PokeMonday – #Pokeddex on Tumblr

PokeMonday – #Pokeddex on Tumblr

PokéMonday – Pikapew Poop Chu by Pendleton Ward [Video]

PokéMonday – Pikapew Poop Chu by Pendleton Ward [Video]

PokeMonday – The Pokemon iOS App (Only in Japan)

PokeMonday – The Pokemon iOS App (Only in Japan)

PokéMonday – Disney Princess Pokémon Trainers

PokéMonday – Disney Princess Pokémon Trainers

PokéMonday – The Pixel Kingdom’s PokéGame Mash-Ups

PokéMonday – The Pixel Kingdom’s PokéGame Mash-Ups

PokeMonday – A Webcomic Artist’s Uninformed Take on Pokemon

PokeMonday – A Webcomic Artist’s Uninformed Take on Pokemon

PokéMonday – PETA’s Pokemon Parody

PokéMonday – PETA’s Pokemon Parody